Mantelzorgmakelaar

In de functie van mantelzorgmakelaar ondersteunen wij de mantelzorger.
Of u nu zorgt voor uw kind met een hulpvraag, voor uw zieke partner, hulpbehoevende ouder of een andere dierbare, vaak voelt het vanzelfsprekend. Het geeft vaak voldoening omdat u veel voor de ander kunt betekenen en het versterkt meestal ook de band met elkaar. Maar het kan ook pittig worden als er ongemerkt steeds meer taken bij komen of als u de zorg moeilijk met anderen kunt delen. Als mantelzorgmakelaar ondersteunen wij U, nemen regeltaken uit handen waardoor u meer energie overhoudt om voor uw dierbare te zorgen maar ook om goed voor uzelf te zorgen. Wij onderzoeken de mantelzorgsituatie breed op diverse beleidsterreinen waardoor de hulpvragen vanzelf naar boven komen.

Voorbeelden van hulpvragen per beleidsterrein ziet u hieronder;

Zorg

• voorbereiding keukentafelgesprek en ondersteuning bij persoonlijk plan
• organiseren van persoonlijke hulp op maat bijv. dagbesteding of huishoudelijke hulp
• begeleiding bij de voorbereiding van een indicatiegesprek voor de WMO, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en WLZ
• informatie geven welke zorg mogelijk is en in welke financieringsvorm: Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB), MPT, of VPT.
• mogelijke voors en tegens met betrekking tot genoemde financieringsvormen bespreken
• ondersteuning bij aanvraag PGB
• informeren over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten
• informeren en ondersteunen bij aanvraag WLZ en extra budget WLZ
• ondersteunen bij en opstellen van zorgovereenkomsten, zorgbeschrijvingen en ondersteuningsplan WLZ
• vaststellen of de zorg die u krijgt nog steeds de beste keus is voor u dierbare

Welzijn

• informeren over algemene voorzieningen en het verschil met maatwerkvoorzieningen
• informeren over lotgenotencontacten, cursussen en patiëntenverenigingen
• organiseren van respijtzorg en/of tijdelijk verblijf
• informeren over inzet van vrijwilligers om de mantelzorger te ontlasten
• informeren over de diverse soorten dagbesteding in de regio
• informeren sociale kaart in de regio
• informeren over betaalde mantelzorgondersteuning in de regio

Wonen

• informeren over de mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen
• ondersteuning bij aanvraag woningaanpassing, hulpmiddelen of vervoer
• informeren over particuliere wooninitiatieven en de financiering hiervan
• informeren over wonen in een zorginstelling, wachttijden en financiële consequenties
• informeren over ADL woningen en de voorwaarden
• informeren over overbruggingszorg wanneer u actief op de wachtlijst staat bij een zorginstelling
• informeren over kleinschalig wonen en gezamenlijk zorg inkopen

Werk

• informeren over verlofmogelijkheden & CAO en maatwerkoplossingen
• ondersteuning bij combinatieproblemen werk en mantelzorg
• samen met uw werkgever en u in gesprek gaan
• ondersteunen & informeren aanvraag WAJONG uitkering / indicatie banenafspraak / indicatie beschut werk

Inkomen

• berekenen van eigen bijdrage CAK, informeren over lage en hoge eigen bijdrage
• informeren over financiële tegemoetkomingen, subsidies, regelingen, belastingen en uitkeringen
• informeren over salaris uit PGB en PGB administratie
• informeren over mogelijkheden AOW en eigen bijdrage bij opname van partner in zorginstelling
• informeren over financiële gevolgen wanneer ouderen bij hun kind gaan inwonen

Recht

• hulp bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift
• informeren over wettelijke vertegenwoordiging, curatorschap, bewindvoering, mentorschap en het levenstestament
• contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties (zorgkantoor, zorgverzekeraar, CIZ, gemeente, zorgaanbieders, CAK, SVB)
• Informeren over de Wet Zorg en Dwang en een IBS-procedure
• Bemiddeling bij klachten en ondersteunen in klachtenprocedure

Onderwijs

• informeren over de Wet Passend Onderwijs
• informeren over alternatieven wanneer onderwijs (even) niet lukt
• informeren over ondersteuning en lotgenotencontact jonge mantelzorgers

Onze diensten als mantelzorgmakelaar worden mogelijk vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering. Als u telefonisch contact met ons opneemt kijken we direct samen of er een vergoeding vanuit uw zorgverzekering mogelijk is.

POSTadres

© Copyright 2023 OZOZ.nu. All Rights Reserved by Onafhankelijke ZorgOndersteuning Zuid. MVO gerealiseerd met Ictoria BV

Ga naar de inhoud