Privacyverklaring

Privacyverklaring OZOZ
OZOZ, gevestigd aan Overlangelseweg 14 5357 PA te Overlangel, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Www.onafhankelijkezorgondersteuning.nl Vliegenberg 6a, 5624 AN Holthees.
Astrid Schut is de Functionaris Gegevensbescherming van OZOZ.
Zij is te bereiken via 06-23039906.
Persoonsgegevens die wij verwerken
OZOZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via
06-23039906, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
OZOZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– OZOZverwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
OZOZ neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OZOZ)
tussen zit.
OZOZ gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OZOZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. OZOZ heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de
uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.
Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst 4 weken
Bijzondere gegevens 1 jaar
Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie 7 jaar
Contactgegevens die u op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een
overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert OZOZ uw gegevens. Bijzondere
gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort
worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten
deze gegevens weer nodig zijn). Mocht OZOZ zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig
kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het
bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
OZOZ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OZOZ gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op
uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door OZOZ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@balansinmantelzorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. OZOZ wil u er tevens op wijzen dat u
de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OZOZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u
de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@ozoz.nu.

POSTadres

RECENTSTE BLOG

© Copyright 2021 OZOZ.nu. All Rights Reserved by Onafhankelijke ZorgOndersteuning Zuid. MVO gerealiseerd met Ictoria BV

Naar de inhoud springen